23:42 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Trang nhất » Giới thiệu

Thông báo

1 Công ty Email: admin@vrgbaoloc.com gửi đến Quý cổ đông Email: thuydien.bl@gmail.com thông báo: Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 12/8/2022. Quý cổ đông vào mục Quan hệ cổ đông để tải tài liệu và giấy mời họp.         

Giới thiệu về phòng ban trong công ty

TỔ CHỨC CÔNG TY

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm

 
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị: 
Ban kiểm soát:
Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Các phòng ban chức năng
Phòng Tổ chức- Hành chính
 
Công tác tổ chức, lao động tiền lương:
Công tác hành chính, phục vụ
Phòng Kinh tế- Kỹ thuật
Phòng Tài chính - Kế toán
Chức năng
Nhiệm vụ
Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc
Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ( bộ phận) Nhà máy
Giám đốc Nhà máy:
Giám đốc Nhà máy thực hiện chức năng quyền hạn cụ thể như sau:
Phó Giám đốc thường trực Nhà máy :
Quản đốc phân xưởng Sản xuất:
Phó quản đốc phân xưởng Sản xuất;
Kỹ sư an toàn.
Trưởng ca vận hành.
Trưởng Kíp:
 Điều hành viên (ĐHV)
Tổ sửa chữa:
Tổ Trưởng Tổ sửa chữa:
Công nhân sửa chữa.
Tổ Hành chính - phục vụ:
 

<--!* mới thêm vao*//-->