MẪU BIỂU PHỤC VỤ CỔ ĐÔNG

MẪU BIỂU PHỤC VỤ CỔ ĐÔNG
Các mẫu biểu mới dùng trong giao dịch cho cổ đông công ty- giấy đề nghị điều chỉnh thông tin.- BB giao nhận sổ cổ đông.- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng Chứng minh nhân dân
Quí cổ đông tải về tại đây https://drive.google.com/drive/folders/0B5Acfg8EIh6jdzlja1NsSGtnb1k