16:16 EDT Thứ bảy, 25/06/2022

Trang nhất » Giới thiệu

Thông báo

1 Công ty Email: admin@vrgbaoloc.com gửi đến Quí cổ đông Email: thuydien.bl@gmail.com thông báo: Quí cổ đông truy cập vào Quan Hệ Cổ Đông để lấy các biểu mẫu phục vụ cổ đông.          Công ty Email: admin@vrgbaoloc.com gửi đến Quý Cổ đông Email: thuydien.bl@gmail.com thông báo: Do tình hình dịch COVID-19, Công ty sẽ tổ chức DHCD năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Đầu mối liên hệ: Trần Nam Trung - 0987205171          Công ty Email: admin@vrgbaoloc.com gửi đến Quý Cổ đông Email: thuydien.bl@gmail.com thông báo: Quý cổ đông truy cập https://ezgsm.fpts.com.vn/ đăng nhập bằng tài khoản trong giấy mời và tiến hành đăng ký tham dự đại hội tại mục biểu quyết hoặc ủy quyền tham dự. Trần Nam Trung - 0987205171         

Giới thiệu về phòng ban trong công ty

TỔ CHỨC CÔNG TY

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm

 
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị: 
Ban kiểm soát:
Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Các phòng ban chức năng
Phòng Tổ chức- Hành chính
 
Công tác tổ chức, lao động tiền lương:
Công tác hành chính, phục vụ
Phòng Kinh tế- Kỹ thuật
Phòng Tài chính - Kế toán
Chức năng
Nhiệm vụ
Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc
Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ( bộ phận) Nhà máy
Giám đốc Nhà máy:
Giám đốc Nhà máy thực hiện chức năng quyền hạn cụ thể như sau:
Phó Giám đốc thường trực Nhà máy :
Quản đốc phân xưởng Sản xuất:
Phó quản đốc phân xưởng Sản xuất;
Kỹ sư an toàn.
Trưởng ca vận hành.
Trưởng Kíp:
 Điều hành viên (ĐHV)
Tổ sửa chữa:
Tổ Trưởng Tổ sửa chữa:
Công nhân sửa chữa.
Tổ Hành chính - phục vụ:
 

<--!* mới thêm vao*//-->