18:29 EDT Chủ nhật, 01/10/2023

Trang nhất » Giới thiệu

Thông báo

1

Giới thiệu về phòng ban trong công ty

TỔ CHỨC CÔNG TY

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm

 
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị: 
Ban kiểm soát:
Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Các phòng ban chức năng
Phòng Tổ chức- Hành chính
 
Công tác tổ chức, lao động tiền lương:
Công tác hành chính, phục vụ
Phòng Kinh tế- Kỹ thuật
Phòng Tài chính - Kế toán
Chức năng
Nhiệm vụ
Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc
Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên ( bộ phận) Nhà máy
Giám đốc Nhà máy:
Giám đốc Nhà máy thực hiện chức năng quyền hạn cụ thể như sau:
Phó Giám đốc thường trực Nhà máy :
Quản đốc phân xưởng Sản xuất:
Phó quản đốc phân xưởng Sản xuất;
Kỹ sư an toàn.
Trưởng ca vận hành.
Trưởng Kíp:
 Điều hành viên (ĐHV)
Tổ sửa chữa:
Tổ Trưởng Tổ sửa chữa:
Công nhân sửa chữa.
Tổ Hành chính - phục vụ:
 

<--!* mới thêm vao*//-->